ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Національної

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг

05.12.2023 № 2291

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку

1. Загальні положення

1.1. Цей Типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку (далі – Договір) є публічним та встановлює права, обов’язки та відповідальність Оператора газорозподільних систем АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ» (далі – Оператор ГРМ) та управителя багатоквартирного будинку, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, іншої уповноваженої співвласниками багатоквартирного будинку особи (далі – Колективний замовник) або співвласників багатоквартирного будинку (далі – Замовник за замовчуванням), які разом іменуються Сторони, під час технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.

1.2. Умови цього Договору однакові для всіх Колективних замовників/Замовників за замовчуванням багатоквартирні будинки яких розташовані в межах місця провадження господарської діяльності Оператора ГРМ, та розроблені відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 29 вересня 2023 року № 292, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 жовтня 2023 року за № 1741/40797 (далі – Порядок ТО ВБСГ), та Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року № 285, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 року за № 674/27119 (далі – Правила безпеки).

Цей Договір укладається на один багатоквартирний будинок та не може укладатись окремо з кожним співвласником багатоквартирного будинку.

1.3. Цей Договір є договором приєднання, що укладається з урахуванням вимог статей 633, 634, 641 та 642 Цивільного кодексу України та не потребує двостороннього підписання між Сторонами його письмової форми.

Фактом приєднання до умов цього Договору (акцептування договору) Колективним замовником є надання Оператору ГРМ підписаної заяви про укладення договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку за формою, наведеною у додатку до цього Договору, яка є невід’ємною частиною цього Договору.

У разі якщо в Оператора ГРМ відсутні від управителя багатоквартирного будинку, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, іншої уповноваженої співвласниками багатоквартирного будинку особи заява про укладення договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку або повідомлення про укладення договору на ТО ВБСГ багатоквартирного будинку з іншим суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт, вважається, що згідно зі статтею 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» усі співвласники багатоквартирного будинку (Замовник за замовчуванням) приєдналися до цього Договору, з урахуванням положень абзацу четвертого пункту 9.1 цього Договору.

1.4. Терміни, що використовуються в цьому Договорі вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про ринок природного газу», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», Порядку ТО ВБСГ, Правилах безпеки.

Скорочення, що застосовуються у цьому Договорі, мають такі значення:

ТО – технічне обслуговування;

ВБСГ − внутрішньобудинкові системи газопостачання.

2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Оператор ГРМ зобов'язується виконати роботи та послуги, що входять до ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, а Колективний замовник/Замовник за замовчуванням зобов'язується сплатити вартість ТО ВБСГ багатоквартирного будинку у строки та у порядку, визначених цим Договором.

2.2. ТО ВБСГ багатоквартирного будинку забезпечується Оператором ГРМ з дотриманням вимог Порядку ТО ВБСГ та Правил безпеки, зокрема з урахуванням графіка ТО ВБСГ, оприлюдненого на вебсайті Оператора ГРМ.

Складення графіків ТО ВБСГ здійснюється з урахуванням вимог Порядку ТО ВБСГ.

Про заплановане виконання ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Оператор ГРМ не пізніше ніж за десять робочих днів до дати проведення ТО ВБСГ багатоквартирного будинку повідомляє про заплановані заходи:

Замовників за замовчуванням – шляхом розміщення оголошень у загальнодоступному місці при вході до кожного під’їзду багатоквартирного будинку;

Колективного замовника – у спосіб, який буде зазначено у заяві про укладення договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.

Колективний замовник зобов’язаний до початку робіт, не пізніше ніж за п’ять робочих днів, попередити власників/користувачів житлових та/або інших приміщень про дату виконання робіт з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку згідно з вимогами Порядку ТО ВБСГ.

2.3. Заходи з попередження виникнення аварійних ситуацій та документальне оформлення результатів робіт з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку та ремонтних робіт ВБСГ багатоквартирного будинку визначаються Порядком ТО ВБСГ.

Межа експлуатаційної відповідальності Оператора ГРМ за ТО ВБСГ багатоквартирного будинку визначається Порядком ТО ВБСГ, зокрема додатком 1 до Порядку ТО ВБСГ.

2.4. Доступ до квартир та/або інших приміщень у багатоквартирному будинку для здійснення ТО ВБСГ багатоквартирного будинку здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про житлово- комунальні послуги» та Порядком ТО ВБСГ.

2.5. Види робіт, що входять до ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, та періодичність їх виконання визначаються Порядком ТО ВБСГ.

2.6. З питань ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Оператор ГРМ має право здійснювати інформування співвласників багатоквартирного будинку через їх електронні (особисті) кабінети споживачів послуги розподілу природного газу (далі – електронні кабінети) та в рахунках на оплату робіт та послуг за цим Договором.

2.7. При вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони мають керуватися чинним законодавством, зокрема Порядком ТО ВБСГ та Правилами безпеки.

3. Вартість ТО ВБСГ та порядок розрахунків

3.1. Вартість ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, що надається Оператором ГРМ, визначається кошторисною вартістю ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, розміщеною на вебсайті Оператора ГРМ.

Кошторисна вартість ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за цим Договором складається Оператором ГРМ з урахуванням вимог Порядку ТО ВБСГ, а також з урахуванням обмежень, передбачених граничними рівнями вартості виконання видів робіт та послуг, що входять до ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, встановленими НКРЕКП на відповідний рік, та має містити перелік робіт та послуг, їх кількість, ціну (вартість), одиниці виміру та іншу необхідну інформацію, пов’язану з ТО ВБСГ.

3.2. Оплата вартості ТО ВБСГ здійснюється:

Колективним замовником протягом шести місяців з дня надання Оператором ГРМ рахунку на оплату єдиним платежем. Надання рахунку на оплату здійснюється Оператором ГРМ у місяці, в якому проводиться ТО ВБСГ багатоквартирного будинку згідно з графіком ТО ВБСГ;

Замовником за замовчуванням на підставі індивідуальних рахунків на оплату. Оператор ГРМ розподіляє кошторисну вартість ТО ВБСГ багатоквартирного будинку між співвласниками багатоквартирного будинку пропорційно до кількості укладених договорів із споживачами послуг з розподілу природного газу у такому будинку. Надання Оператором ГРМ індивідуальних рахунків на оплату здійснюється у місяці, в якому проводиться ТО ВБСГ багатоквартирного будинку згідно з графіком ТО ВБСГ. Рахунок на оплату за ТО ВБСГ багатоквартирного будинку може бути відображений окремо у рахунку на оплату послуг з розподілу природного газу. Замовник за замовчуванням зобов’язаний здійснити оплату вартості ТО ВБСГ багатоквартирного будинку протягом шести місяців після виконання ТО ВБСГ.

3.3. Оплата вартості ТО ВБСГ багатоквартирного будинку здійснюється на поточний рахунок Оператора ГРМ, вказаний в рахунках на оплату Оператора ГРМ, з урахуванням податку на додану вартість.

Датою оплати є дата, на яку були зараховані кошти на рахунок Оператора ГРМ.

У разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний період або повертається на поточний рахунок Колективного замовника/Замовника за замовчуванням на його письмову вимогу у строк, що не перевищує десять робочих днів з дня отримання письмової вимоги.

3.4. По завершенню ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Оператор ГРМ складає, підписує та подає на розгляд Колективному замовнику акт виконаних робіт (наданих послуг) у двох примірниках у спосіб визначений у заяві про укладення договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.

Акт виконаних робіт (наданих послуг) має містити перелік та вартість виконаних робіт (наданих послуг).

Колективний замовник зобов’язується підписати акт виконаних робіт (наданих послуг) та один примірник акта передати Оператору ГРМ протягом п’яти робочих днів з дати його отримання.

Якщо Колективний замовник протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Оператора ГРМ акта виконаних робіт (наданих послуг) не підписує наданий акт та/або не надає письмової мотивованої відмови у підписанні акта виконаних робіт (наданих послуг), роботи/послуги вважаються прийнятими Колективним замовником без зауважень та підлягають оплаті відповідно до умов цього Договору.

3.5. Виконання робіт з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку фіксується в акті ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, який розміщується на вебсайті Оператора ГРМ у випадках визначених Порядком ТО ВБСГ.

На вимогу Колективного замовника/Замовника за замовчуванням Оператор ГРМ зобов’язаний надати такому замовнику протягом десяти робочих днів перелік та вартість виконаних робіт (наданих послуг) за відповідний період.

3.6. У разі виникнення у Колективного замовника/Замовника за замовчуванням заборгованості за цим Договором Сторони можуть укласти графік погашення заборгованості, який оформлюється окремим договором про реструктуризацію заборгованості.

4. Обов’язки Сторін

4.1. Оператор ГРМ зобов’язаний:

1) розміщувати на своєму вебсайті чинну редакцію Типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку, граничні рівні вартості виконання видів робіт та послуг з ТО ВБСГ багатоквартирних будинків, кошторисну вартість ТО ВБСГ окремо по кожному багатоквартирному будинку, розташованому на території ліцензованої діяльності Оператора ГРМ, а також іншу інформацію, обов’язковість розміщення якої на вебсайті Оператора ГРМ визначена Порядком ТО ВБСГ;

2) надавати рахунки на оплату вартості ТО ВБСГ багатоквартирного будинку згідно з умовами цього Договору;

3) дотримуватись графіка ТО ВБСГ;

4) при виконанні робіт з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку мати та пред’являти за вимогою Колективного замовника/Замовника за замовчуванням посвідчення особи представника Оператора ГРМ, що має містити:

найменування суб’єкта господарювання – виконавця робіт; прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

фотографію, що дозволяє споживачам ідентифікувати цих осіб;

найменування займаної посади;

5) проводити роз’яснювальну роботу та інструктаж власників/користувачів житлових та/або нежитлових приміщень в процесі проведення ТО ВБСГ багатоквартирного будинку;

6) припинити розподіл природного газу у випадках передбачених законодавством, зокрема Порядком ТО ВБСГ, Правилами безпеки;

7) за письмовою вимогою Колективного замовника/Замовника за замовчуванням безкоштовно надати йому завірену письмову форму цього Договору протягом десяти днів з дня надання Оператору ГРМ такої вимоги;

8) розмістити на власному вебсайті та в рахунках на оплату контактні номери телефонів, електронні адреси, чат-боти та інші засоби електронного зв’язку, за якими Оператором ГРМ надаються роз’яснення щодо умов цього Договору, зокрема щодо порядку розрахунків, кошторисної вартості ТО ВБСГ багатоквартирного будинку і переліку видів робіт та послуг з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку;

9) дотримуватися інших обов’язків, визначених цим Договором, Порядком ТО ВБСГ та Правилами безпеки.

4.2. Колективний замовник/Замовник за замовчуванням зобов’язаний:

1) дотримуватись Порядку ТО ВБСГ, Правил безпеки та умов цього Договору;

2) здійснювати оплату на умовах, визначених цим Договором;

3) допускати представників Оператора ГРМ до житлового та/або іншого приміщення, де прокладені ВБСГ багатоквартирного будинку;

4) усувати порушення, виявлені під час виконання робіт з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку згідно з Порядком ТО ВБСГ;

5) дотримуватися інших обов’язків, визначених Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Порядком ТО ВБСГ, Правилами безпеки.

5. Права Сторін

5.1. Оператор ГРМ має право:

1) отримувати від Колективного замовника/Замовника за замовчуванням оплату за цим Договором;

2) на безперешкодний та безкоштовний доступ до багатоквартирного будинку та його приміщень, де розміщені складові ВБСГ згідно з вимогами Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та Порядку ТО ВБСГ;

3) розірвати цей Договір в односторонньому порядку згідно з пунктом 9.2 цього Договору;

4) припинити розподіл природного газу у випадках, передбачених законодавством, зокрема Порядком ТО ВБСГ, Правилами безпеки;

5) інші права, передбачені Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Порядком ТО ВБСГ та іншими нормативно-правовими актами України.

5.2. Колективний замовник/Замовник за замовчуванням має право:

1) на виконання Оператором ГРМ робіт та послуг, що входять до ТО ВБСГ багатоквартирного будинку;

2) вимагати пред’явлення посвідчення особи кожного працівника Оператора ГРМ, який виконує роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку;

3) на отримання інформації про кошторисну вартість ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, транспортні витрати/послуги та види робіт, які є обов’язковими під час ТО ВБСГ багатоквартирного будинку;

4) на розірвання цього Договору у встановленому законодавством та цим Договором порядку та укладення договору на ТО ВБСГ багатоквартирного будинку з іншим суб’єктом господарювання ніж Оператор ГРМ;

5) погоджувати з Оператором ГРМ графік ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (цей підпункт застосовується до Колективного замовника);

6) вимагати від Оператора ГРМ письмову форму цього Договору, завірену відповідно до вимог чинного законодавства;

7) інші права, передбачені Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Порядком ТО ВБСГ та іншими нормативно-правовими актами України.

6. Відповідальність Сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. У разі несвоєчасного здійснення оплати вартості ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Оператор ГРМ має право нараховувати Колективному замовнику/Замовнику за замовчуванням пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за ТО ВБСГ багатоквартирного будинку.

6.3. До припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється нарахування та стягнення пені утвореної через несвоєчасне та/або неповне внесення Колективним замовником/Замовником за замовчуванням оплати вартості ТО ВБСГ багатоквартирного будинку.

6.4. У разі несвоєчасного повернення на вимогу Колективного замовника/Замовника за замовчуванням грошових коштів у вигляді переплати Оператор ГРМ зобов’язаний сплатити Колективному замовнику/Замовнику за замовчуванням пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми переплати.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спори, що виникають з даного Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

У разі недосягнення між Сторонами згоди спірні питання вирішуються в судовому порядку.

7.2. Контактна інформація підрозділів Оператора ГРМ відповідальних за розв’язання спорів та надання роз’яснень має бути опублікована на вебсайті Оператора ГРМ та в рахунках на оплату.

7.3. Якщо Колективний замовник або Замовник за замовчуванням виявляє невідповідності в кошторисній вартості ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по складових ВБСГ багатоквартирного будинку, він письмово подає уточнюючу інформацію Оператору ГРМ з наданням копії технічної документації на ВБСГ багатоквартирного будинку. При цьому, Оператор ГРМ у місячний строк зобов’язаний розглянути звернення та, у разі обґрунтованості вимог, здійснити коригування даних кошторисної вартості ТО ВБСГ багатоквартирного будинку.

7.4. Контроль за додержанням вимог Порядку ТО ВБСГ при виконанні робіт та послуг за цим Договором в межах компетенції здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) на ринку природного газу, відповідно до Закону України «Про ринок природного газу».

Контроль за вчасністю проведення ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, за складанням та повнотою виконання графіка проведення ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, а також за виконанням усунення порушень, відображених в акті ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) на ринку природного газу та визначається Порядком ТО ВБСГ.

8. Форс-мажорні обставини

8.1. При неможливості повного або часткового виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором внаслідок виникнення форс-мажорних обставин (пожежа, повінь, землетрус та інші стихійні явища природи, епідемія, військові дії, інших причин, що не залежать від волі сторін) термін виконання зобов’язань продовжується на період дії форс-мажорних обставин.

8.2. Настання форс-мажорних обставин збільшує строк виконання Договору на період їх дії.

Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини та видають сертифікат про такі обставини.

8.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком форс- мажорних обставин.

9. Строк дії Договору та інші умови

9.1. Цей Договір укладається на невизначений строк.

Цей Договір може бути припинений (розірваний) за ініціативи Оператора ГРМ виключно у випадку, передбаченому пунктом 9.2 цього Договору.

Припинення (розірвання) цього Договору за ініціативи Колективного замовника/Замовника за замовчуванням здійснюється згідно з вимогами законодавства та надання управителем багатоквартирного будинку, об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою уповноваженою співвласниками особою відповідного письмового повідомлення Оператору ГРМ, в якому вказується дата розірвання договору щонайменше за двадцять днів до бажаної дати припинення (розірвання) договору. У такому випадку Оператор ГРМ не має права відмовити Колективному замовнику/Замовнику за замовчуванням в розірванні цього Договору.

Якщо протягом трьох місяців з дня розірвання договору на ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Колективним замовником/Замовником за замовчуванням не було повідомлено Оператора ГРМ про укладення договору на ТО ВБСГ багатоквартирного будинку з іншим суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт, а також відсутня прострочена заборгованість за ТО ВБСГ багатоквартирного будинку перед Оператором ГРМ, вважається, що згідно зі статтею 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» усі співвласники багатоквартирного будинку (Замовник за замовчуванням) приєдналися до цього Договору.

9.2. Цей Договір може бути припинений (розірваний) Оператором ГРМ в односторонньому порядку, якщо прострочена заборгованість за цим Договором перевищує 50 % кошторисної вартості ТО ВБСГ багатоквартирного будинку. У розумінні цього пункту простроченою вважається сума заборгованості, яка не оплачена більше шести місяців після дати проведення Оператором ГРМ робіт з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку.

У разі анулювання або зупинення дії ліцензії з розподілу природного газу, виданої Оператору ГРМ, Оператор ГРМ має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір з дати анулювання або зупинення дії ліцензії.

Оператор ГРМ протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня припинення (розірвання) цього Договору доводить цю інформацію Колективному замовнику/Замовнику за замовчуванням через електронні кабінети співвласників багатоквартирного будинку та/або розміщує зазначену інформацію при вході до кожного під’їзду багатоквартирного будинку, а також у цей же строк надає відповідну інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) на ринку природного газу.

9.3. Припинення (розірвання) цього Договору не звільняє Оператора ГРМ від обов’язку повернути переплату (у разі її наявності) Колективному замовнику/Замовнику за замовчуванням, а Колективного замовника/Замовника за замовчуванням погасити заборгованість (у разі її наявності), які виникли під час дії цього Договору.

9.4. У разі внесення в установленому законодавством порядку змін до змісту Типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку, затвердженого Регулятором, Сторони погоджуються з такими змінами у цьому Договорі.

9.5. Сторони зобов’язуються вчасно повідомляти одна одну про зміни свого місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, технічної документації на ВБСГ у багатоквартирному будинку шляхом направлення листа у письмовій формі.


Реквізити Оператора ГРМ:

вул. Михайла Бойчука, 4Б, м. Київ, 01103

Код ЄДРПОУ: 03346331

ІПН 033463326654

Поточний рахунок:

UA313226690000026007301015121

(044) 495-04-04 - багатоканальний номер телефону для стаціонарних та мобільних телефонів

– єдина електронна скринька для прийому електронних повідомлень до контакт-центру.

Додаток

до Типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання

багатоквартирного будинку (пункт 1.3 глави 1)

 

 

Оператору ГРМ: АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВГАЗ»

                                                                         Замовник                                                                                             

(найменування / П. І. Б. та код ЄДРПОУ /

ідентифікаційний номер або серія та номер паспорта

(у разі відсутності ідентифікаційного номера))

ЗАЯВА

про укладення договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку

(подається управителем або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою особою уповноваженою співвласниками будинку)

         Ознайомившись з умовами Типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.12.2023 № 2291 (далі – Договір), розміщеного на вебсайті Оператора ГРМ в мережі Інтернет за адресою: www.kyivgaz.ua, приєднуюсь до умов цього Договору.

Дані про багатоквартирний будинок:

Адреса багатоквартирного будинку:                                                                            

(населений пункт, вулиця, будинку, тощо)

Кількість квартир, в яких розташовані внутрішньобудинкові системи газопостачання багатоквартирного будинку: .

Кількість нежитлових приміщень, в яких розташовані внутрішньобудинкові системи газопостачання багатоквартирного будинку      ;

в тому числі, в яких встановлено газовикористовуюче обладнання, що призначене для опалення місць загального користування        .

Кількість під’їздів                   . Кількість поверхів  .

Інформувати про початок ТО ВБСГ за десять робочих днів наступним способом:

                                                                                                                                                                        .

(пошта, електронна пошта, тощо)

Рахунок на оплату послуг за Договором надається наступним способом:

                                                                                                                                                                         .

(пошта, електронна пошта, тощо)


 

Акт виконаних робіт (наданих послуг)/Акт ТО ВБСГ у двох примірниках надається наступним способом:                                                                                   .

(пошта, електронна пошта, тощо)

 

Додатки до Договору, які додаються до цієї заяви (за наявності):                              .

 

Відмітка про підписання замовником цієї Заяви:

 

 

                              

(дата)

                                    

(особистий підпис, елетронний

підпис, електронна печатка)

                              

(П. І. Б.)


 

 

Контакт-центр (044) 495-04-04 (097) 495-11-04

Електронна пошта
Адреса для листування Київ, вул. Михайла Бойчука, 4Б